ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ใจปล้ำเปิดโครงการ “จากด้วยใจ” สมัครใจลาออก จ่ายค่าตอบแทนสูงสุด 33.3 เดือน สำหรับพนักงานประจำของธนาคารที่มีอายุครบ 55 ปีขึ้นไปในปี 2563 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถรายงานตัวแสดงความสมัครใจได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563

 

ไทยพาณิชย์สมัครใจลาออก

 

หลักการของโครงการจากด้วยใจ”

  • การเข้าร่วมโครงการต้องเป็นไปอย่างสมัครใจของพนักงาน
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าอนุมัติหรือไม่ แต่เพียงฝ่ายเดียว ผลการพิจารณาของธนาคารให้ถือเป็นที่สุด
  • พนักงานที่ยื่นความสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

ไทยพาณิชย์สมัครใจลาออก

 

คุณสมบัติพนักงานที่มีสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการฯ

1. เป็นพนักงานประจำของธนาคารไทยพาณิชย์

2. มีอายุ 55 ปีขึ้นไป และรวมถึงผู้ที่จะมีอายุครบ 55 ปี บริบูรณ์ใน 2563 นับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

3. ต้องไม่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาโทษทางวินัย เว้นแต่ธนาคารจะพิจารณาให้เป็นกรณีพิเศษ

ไทยพาณิชย์สมัครใจลาออก

 

 

พนักงานที่ได้รับการอนุมัติจากโครงการ จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอะไรบ้าง

  • เงินตอบแทนหลัก ในจำนวน 1 เท่าถึง 13.33 เท่าของเงินเดือนอัตราสุดท้าย โดยคำนวณตามระยะเวลาที่พนักงานทำงานกับธนาคาร

  • เงินตอบแทนพิเศษตามอายุงานสูงสุด 20 เท่าของเงินเดือนอัตราสุดท้าย โดยอายุงาน 1 ปี จะได้รับเงินตอบแทนพิเศษ 1 เท่าของเงินเดือนอัตราสุดท้าย

  • สำหรับพนักงานที่มีอายุงานเหลือจนถึงเกษียณอายุตามระเบียบของธนาคาร (อายุ 55 ปี หลังอายุ 60 ปี) ธนาคารจะคำนวณเงินตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานเท่ากับจำนวนเดือนที่เหลือ

 

ไทยพาณิชย์สมัครใจลาออก

 

การพ้นสภาพพนักงาน และการจ่ายเงินช่วยเหลือ

  • พนักงานที่ได้รับการอนุมัติ จะมีผลพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานทันทีในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (ทำงานวันสุดท้าย วันที่ 30 มิถุนายน 2563)

  • ธนาคารจะจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานที่ได้รับการอนุมัติ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

  • ค่าตอบแทนที่พนักงานได้รับจะเป็นยอดที่ธนาคารหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เรียบร้อยแล้วตามกฎหมาย

  • พนักงานจะยังคงได้รับเงินเดือนประจำเดือนมิถุนายน 2563 และเงินโบนัส ตามกำหนดเดิมคือวันที่ 25 มิถุนายน 2563

 

ไทยพาณิชย์สมัครใจลาออก

 


source#1

source#2

Comments

comments