LGBTQIA+ เป็นคำที่ใช้เรียกผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ถ้าเราแยกเพศจากร่างกาย จะแบ่งได้เป็นสองเพศ แต่ในความเป็นจริงมนุษย์มีเพศมากกว่านั้น ไม่ได้แบ่งเป็นแค่เพศชาย หรือเพศหญิง เท่านั้น ซึ่งในอดีตการเป็น LGBTQIA+ ไม่ได้รับการยอมรับให้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ถูกการกีดกันจากครอบครัว และบังคับให้ปฏิบัติตัวตามแบบแผนขนบธรรมเนียม…