วันวิสาขบูชา วันสำคัญของชาวพุทธ และถือเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า ซึ่งคนไทยเรามักนิยม บริจาคทาน สรงน้ำพระ ทำบุญ…